B2B Portal

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО И СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД ЗА 
ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО И СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА


 Ръководството, в лицето на Управителите, официално декларира своята ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО И СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията.

    Политиката по качество и сигурност на информацията на „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ООД е насочена към продажба и сервиз на широка гама от професионални и хоби електрически, пневматични и механични инструменти, железария и продукти за бита, с гарантирано качество и носещи максимална полза за организацията и заинтересованите й страни.

    „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ООД се ангажира с изпълнението на изискванията, нуждите и очакванията на клиентите за постигане на пълна удовлетвореност от качествата на предлаганите продукти.
    
    За ефективно провеждане на Политиката по качество сме утвърдили следните стратегически цели:

 • Превръщане нуждите и очакванията на Клиентите и другите заинтересовани страни в изисквания за предлаганите от нас продукти;
 • Повишаване на конкурентоспособността чрез укрепване и развиване на силните страни на организацията, модернизация в технологичен и технически аспект;
 • Поддържане на партньорство и взаимно изгодно сътрудничество с нашите доставчици;
 • Подобряване организацията на работа чрез планиране.
 • Системно провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа;
 • Развиване и поддържане на конкурентни предимства на база цена, качество и удовлетвореност на всички Клиенти и партньори на Организацията;
 • Поддържане на съответствието на ИСУ с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015 и БДС EN ISO/IEC 27001:2017 и с приложимите нормативни изисквания;
 • Поддържане на безопасна и здравословна работна среда;
 • Прилагане на механизми, целящи намаляване на опасността от заболяване на служителите;
 • Гарантиране конфиденциалността, целостта и пълноценният достъп до всички физически и електронни информационни активи на Дружеството и на клиентите и заинтересованите страни, чрез внедряване и поддържане на адекватни организационни и технически мерки за защитата им въз основа на адекватен анализ на риска;
 • Прилагане на ясно дефинирани и документирани критерии за оценка на риска, отговарящи на изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017, на препоръките на ISO 31000:2018, на приложимите нормативни и договорни задължения и на стратегическите интереси на Дружеството;
 • Преглед и актуализация на мерките за защита на ИС след обективна и компетентна системна оценка и преоценка на ефективността им;
 • Следене за ново възникнали заплахи за информационните активи и процеси и прилагане на адекватни механизми и контроли за защита;
 • Планиране и предприемане на подходящи действия за осигуряване на непрекъснатост на дейността на Дружеството, като се създадат, поддържат и тестват периодически актуални планове за действие при възникване на извънредни ситуации;
 • Осигуряване на адекватна проверка и разследване на установените и предполагаеми пробиви в сигурността на информацията на Дружеството.

За реализиране на тези цели и задачи в „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ООД е разработена и внедрена Система за управление на качеството и сигурността на информацията, отговаряща на международния стандарт ISO 9001:2015 и БДС EN ISO/IEC 27001:2017.

Като Управители на „Евромастер Импорт-Експорт” ООД

ДЕКЛАРИРАМЕ,
ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО И СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА, ОСИГУРЯВАЩА ПРОСПЕРИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.