B2B Портал

Устойчивост / Сертификати

Постоянство в качеството - приоритет в политиката на Евромастер Импорт Експорт

С полаганите усилия Евромастер Импорт-Експорт ООД цели повишаване на ефикасността на работата си и най-вече предлагане на все по-високо качество на работа с клиентите и партньорите си.

c

Благодарение на усилията на целия екип, фирма "Евромастер Импорт Експорт" ООД, през 2006г, успешно преминава процеса по сертифициране на Управление на качеството по стандарта ISO 9001, с обхват на сертификацията: търговия, внос, износ и сервиз на професионални и хоби електрически, пневматични и механични инструменти и обща железария.

През 2018г. „Евромастер Импорт-Експорт” ООД успешно бе ре-сертифицирана по новата версия на стандарта ISO 9001:2015 и получава сертификат BG12/6441, издаден от SGS Bulgaria, валиден до 28.05.2021г.

Внедрената система регламентира всички дейности и процеси от страна на ръководството, разясняването им на целия екип на фирмата и непрекъснат процес на управлението и подобряването им. Поддържат се документирани поцедури за следене на ефективното протичане и управление на процесите в организацията. Регламентирано се съблюдава актуалната нормативна база на българското законодателство.


ISO/IEC 27001:2017.

c

През 2019г. „Евромастер Импорт-Експорт” ООД успешно бе оценена и сертифициранa по стандарта ISO/IEC 27001:2017 и получава сертификат BG19/871799, издаден от SGS Bulgaria, с валидност до 22.06.2022г.

Сертификацията доказва, че нашата организация гарантира в максимална степен сигурността, както на собствената си информация, така и на тази на своите клиенти.

Внедрената и функционираща Система за сигурност на информацията (СУИС), гарантира също така, осигуряването на непрекъсваемостта на бизнеса, в случаи на извънредни ситуации и кризи